سؤالات دين و زندگي سوم دبيرستان

  درس اول : بیداری

 

1- قیام امام حسین علیه السلام علیه ستمگران با کدامیک از نیازهای بنیادین انسان ارتباط دارد؟

2- آیا به حکم عقل در موارد زیر می توان اعتماد کرد؟

الف- سعادت انسان در دنیا وآخرت

ب- تدوین یک برنامه جامع برای زندگی

3- اگر کسی در پاسخ به سوال « چگونه باید زیست؟ » بگوید: « تنها باید از لذتهای مادی بهره مند شد » به پاسخ او چه اشکالاتی وارد است؟

4- برای این که پاسخ به نیازهای بنیادین صحیح با شد ، باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟

5- آیا عقل می تواند پاسخ مناسبی به نیاز های بنیادی انسان باشد؟ چرا؟

6- آیا عقل انسان می تواند پاسخگوی مناسبی برای نیازهای بنیادی باشد؟

7- چه راهی برای پاسخ گویی به نیازهای بنیادی انسان وجود دارد؟چرا؟

8- این شعر یادآور کدام خصوصیت انسانی است؟

هر كه او بيدارتر ، پردردتر هر كه او هشيارتر ، رخ زردتر

9- چرا دستاوردهای علمی انسان نمی توانند پاسخ گوی نیازهای بنیادین انسان باشد؟

11- چه موقع زندگی آدمی معنای انسانی خود را پیدا می کند؟(این مساله را با توجه به نیازها پاسخ دهید)

12- چرا نمی توان پاسخ به نیازها ی بنیادی را به سلیقه فردی واگذار نمود؟

13- در چه شرایطی عقل کارایی کامل در پاسخ گویی به سوال را دارد؟

14- چرا انسان نمی تواند از پاسخ گویی به نیاز های بنیادین فرار کند واز آن غافل بماند؟

15- آیا هر انسانی همواره به نیازهای اساسی خود آگاهی دارد؟ چه موقع این نیازها به دغدغه جدی وسوالهای اصلی او تبدیل می شوند؟

16- در چه صورتی زندگی انسان معنای صحیح پیدا می کند؟

17- منظور از« درد متعالی » چیست؟

18- چرا انسان در پاسخ گویی به نیازهای بنیادی ، ناتوان است؟

19- پاسخ گویی به کدام نیاز اساسی ، پاسخگویی به سایر نیاز ها نیز هست؟ توضیح دهید.

 

 


 

درس دوم: لطف الهی

 

1- بر مبنای این که هدایت هر موجودی با خلقت خاص او ارتباط دارد ، تناسب میان خلقت وهدایت زنبور عسل با انسان را مقایسه کنید.

2- کدام ویژگی ها در انسان زمینه ساز نوع هدایت اوست؟ این ذمینه سازی را توضیح دهید.

3- در باره نمودار زیر توضیح دهید ومثال مناسبی برای آن ذکر کنید.

 

___ هدایت خاص ___

مخلوق خاص ------------------------------- هدف خاص

 

4- برخی از نتایج ارزشمند تعقل در معارف دین چیست؟ این نتایج را در ارتباط با نیاز ها توضیح دهید.

5- چرا می گوییم هدایت یک اصل عام و همگانی است؟

6- خداوند کدام هدف را به عنوان مقصد نهایی انسان اعلام کرده است؟

7- چه تناسبی میان خلقت ، هدف و هدایت موجو دات وجود دارد؟

8- بنا برسخن امام کاظم «علیه السلام» دو حجتی که خدا بر مردم قرار داده است چیست؟ (نمونه طرح سوال از حدیث )

9- بنا بر سخن امام کاظم « علیه السلام» درباره حجت ظاهر و باطن رتبه ی چه کسانی در دنیا و آخرت بالاتر است؟

10- کدامیک از گزینه های زیر درست نیست؟

بنابرسخن امام کاظم« علیه السلام» درلاره ی دو حجت ظاهر وباطن :

الف کسی که عقلش کاملتر است ، رتبه اش در دنیا و آخرت بالا تر است.

ب رسولان ، انبیا و ائمه حجتهای ظاهر هستند.

ج اگر انسان به یکی از حجتها توجه کند ، به رستگاری می رسد.

11- کدام یک از ویژ گیهای انسان سبب شده که هدایت او در قالب ارسال پیامبران انجام پذیرد؟

12- وسیله ی فهم پیام و معرفت به پیام الهی .................. است.

13- .......................تنها پاسخ صحیح و مطمئن به نیاز انسان است.

14- معنای آیه زیر را تکمیل کنید و توضیح دهید که چگونه این آیه بیانگر هدایت ویژه ی انسان است؟

انا انزلنا علیک الکتاب .......................................................

للناس بالحق برای مردم ، به راستی و درستی

فمن اهتدی فلنفسه ....................................................

ومن ضل و هر کس که گمراه شود

فانما یضل علیها جز این نیست که به زیان خود گمراه می شود

وما انت علیهم بوکیل و تو وکیل و مدافع آن ها نیستی.

 

15- چگونگی رابطه ی « عقل واختیار » و «نوع هدایت انسان » را تبیین کنید.

16- حجتهای ظاهر و باطن کدامند و چه رابطه ای با هم دارند؟

17- در ترجمه ی آیات 42 و43 یونس دقت کنید:

« کسانی از آنان فقط سخنان تو را می شنوند ( ولی گوش دل نمی سپارند) آیا تو می توانی کران را به شنیدن وادار کنی گر چه عقل را به کار نبندند؟

و از آنان کسی هست که فقط به تو می نگرد (ولی نه با چشم دل) آیا تو می توانی به کوران راه نشان دهی؟»

اکنون توضیح دهید که این دو آیه درباره حجت های ظاهر وباطن چه می فرماید؟

18- چرا پاسخ به نیازهای اساسی انسان تنها با بهره گیری از عقل میسر نیست؟

19- منظور از « هدایت یک اصل عام است » چیست؟

 

 


 

درس سوم : هدایت مستمر

 

1 - دلایل آمدن پیامبران متعدد را نام ببرید .

  – دلایل ختم نبوت را ذکر کنید.

  – این دلایل را با هم مقایسه کنید وارتباط میان آنها را تو ضیح دهید.

2 - ویژ گیهای فطری یعنی چه؟

3 - کدامیک از ویژگیهای زیر فطری هستند؟

1- شعردوستی 2- عدالت طلبی 3- بی نهایت طلبی در زیبایی

4- علاقه به نویسندگی 5- گرایش به علم و آگاهی 6- ذوق مدیریت

4- وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم ) کدام یک از عوامل آمدن پیامبران جدید را از بین می برد؟

5- با وجود این که خداوند یک دین برای هدایت انسان ها فرستاده است ، چرا اکنون ادیان مختلفی در جهان وجود دارد؟

6- دو مورد از ویژگیهای اسلام را که سبب شده است پاسخگوی نیاز های زمان باشد ، تو ضیح دهید و برای هر کدام یک نمونه ذکر کنید.

7- اگر پیامبران ، معصوم نبودند چه مشکلاتی پیش می آ مد؟

8- یکی از ویژ گیهایی که سبب شده اسلام پاسخ گوی نیازهای متغیر زمان با شد ، « تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شکل و ظاهر آن » است .

این ویژ گی را با ذکر نمونه توضیح دهید.

9- آیا «مسیحیت» و «یهودیت» نام دو دین جداگانه است که خود حضرت موسی و حضرت عیسی (علی نبینا وآله وعلیهما السلام) بر دین خود گذاشته اند؟

دلایل خود را بیان کنید.

10- چرا خداوند فقط در دورانهای گذشته پیامبران خود را فرستاده است؟

11- از بین رفتن تعلیمات پیامبران پیشین یکی از دلایل آمدن پیامبربعدی است. این دلیل را بررسی کنید و توضیح دهید که کدام ویژگی اسلام در مقابل -

این دلیل قرار دارد؟

12- اسلام چه ویژگی هایی دارد که مانع از محدود شدن آن به زمان خاص می گردد ؟

13 - الف : معنای آیه شریفه ی زیر را تکمیل کنید.

ان الدین عندالله الاسلام ..................................................................

و ماختلف الذین اوتواالکتاب وکسانی که به آنان کتاب داده شد اختلاف نکردند

الا من بعد ما جاءهم العلم مگر بعد از آنکه به حقیقت آگاه شدند

بغیا بینهم ( اختلافی) از روی ستم و تجاوز

ومن یکفر بایات الله ....................................................................

فان الله سریع الحساب ....................................................................

ب : این آیه ، زمینه ی پیدایش تعدد و اختلاف در ادیان را چه می داند؟

12- عوامل وجود ادیان مختلف در جهان چیست؟

 

 


 

درس چهارم : معجزه ای از نوع کتاب

 

 1- یکی از نشانه های محتوایی معجزه بودن قرآن کریم انسجام و وحدت درونی در عین نزول تدریجی است. توضیح دهید که این امر چگونه بر -

معجزه بودن قرآن کریم اشاره دارد؟

2- قرآن کریم را با دیگر کتاب های آسمانی مقایسه کنید:

الف ) شباهت ها ب ) تفاوت ها

3- قرآن کریم را با آثار دانشمندان مقایسه

کنید:

 (الف ) از لحاظ لفظی و ظاهری ( سه مورد

ب ) از نظر معنوی و محتوایی

4- آیا میان ختم نبوت و نوع معجزه ی پیامبر اکرم (ص) رابطه ای وجود دارد؟ توضیح دهید

 5- چرا پیامبران به داشتن معجزه نیازمندند؟

6- تحدی قرآن کریم را توضیح دهید.

7- معنای آیه ی شریفه ی زیر را تکمیل کنید، سپس توضیح دهید که این آیه بیانگر کدام یک از ویژگی های قرآن کریم است؟

افلا یتدبرون القرآن ............................................................................

و لو کان من عند غیر الله اگر از نزد غیر خدا می بود

لوجدوا فیه اختلافاّ کثیراّ در آن ناسازگاری بسیار می یافتند (نساء 82 )

8- اگر معجزه ی پیامبر اکرم (ص) به گونه ای بود که فقط اختصاص به زمان خودش داشت، چه مشکلی پیش می آمد؟

9- اولین آیات نازل شده بر پیامبر اکرم (ص) پنج آیه ی اول سوره ی علق بود که معنای آن چنین است:

بخوان به نام پروردگارت که آفرید* آدمی را از خون بسته آفرید* بخوان و پروردگار تو بزرگوارترین است* آن که با قلم بیاموخت-

 آدمی را آن چه نمی دانست آموخت*

توضیح دهید: الف) در این آیات خداوند بر چه موضوعی تاکید کرده است؟

ب ) چگونه می توان این آیات را تاییدی بر الهی بودن قرآن دانست؟

 10- رابطه ی امی بودن پیامبر اکرم(ص) را با اعجاز قرآن کریم توضیح دهید.

11- آیا استفاده از قرآن کریم از عناصر فرهنگ زمانه به معنای تاثیر پذیری از آن هاست؟ توضیح دهید.

 

 


 

 

درس پنجم : گستره رسالت پیامبر

 

1- با یک استدلال ثابت کنید که چرا ولایت و رهبری جامعه ( ولایت ظاهری ) از پایه های دین اسلام است.

2- این سخن امام علی علیه السلام که فرمودند: « رسول خدا بابی از علم بر روی من گشود که از آن هزار باب دیگر گشوده می شد» ، -

بیانگر کدام قلمرو رسالت پیامبر اکرم (ص) است؟ چگونه؟

 3- بنا بر سخن امام باقر علیه السلام که برای اسلام پنج پایه شمرده اند ، کدام پایه را مهمتر برشمرده اند؟

4- این جمله ی امام خمینی (ره) که می فرماید: «مجموعه ی قانون برا ی اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه ی اصلاح بشر شود، -

به قوه ی اجرائیه و مجری احتیاج دارد» ، چگونه ضرورت حکومت اسلامی را ثابت می کند؟

5- مطابق با کدام ولایت ، وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واسطه ی همه ی خیرات و برکات مادی و معنوی انسان هاست؟

6- به ترجمه ی آیات زیر دقت کنید و توضیح دهید که این آیات بر کدام یک از قلمروهای رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دلالت دارد؟

 

  ترجمه ی آیات قلمرو رسالت

 

بدینگونه تو را در میان امتی که پیش از ایشان مردمان

دیگری بودند، فرستادیم تا آن چه را به تو وحی کردیم بر

آنان بخوانی................... ( رعد / 13)

 

بگو از خدا و رسول اطاعت کنید، پس اگر روی بگردانید،

همانا که خداوند کافران را دوست ندارد. ( آل عمران / 32)

 

به یقین ، خدا بر مومنان منت نهاد که رسولی از خودشان

در میانشان بر انگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و

پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، قطعاّ پیش

از آن در گمراهی آشکاری بودند. (آل عمران / 164)

 

 

7- چگونه می توان از «ضرورت پذیرش ولایت الهی و دوری از حکومت طاغوت» برای اثبات ولایت و سرپرستی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم -

بر جامعه استفاده کرد؟

8- «طاغوت » چه کسی است؟ چرا پذیرش ولایت طاغوت در اسلام منع شده است؟

9- دلائل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را بنویسید.

 

 


 

 

درس ششم : تداوم رسالت

 

1- کدام یک از قلمروهای رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از ایشان ادامه نمی یابد؟ چرا؟

2- نکات مهمی را که از آیه تطهیر به دست می آید ، بنویسید.(سه مورد)

3- با استناد به حدیث غدیر ولایت و جا نشینی حضرت علی « علیه السلام » را ثابت کنید.

4- چرا انتخاب پیامبر بر عهده ی مردم نیست واز جانب خدا صورت می گیرد؟

5- تداوم کدام یک از قلمروهای مربوط به رسالت پیامبر اکرم «صلی الله علیه و آله و سلم» ضروری است؟ این تداوم در چه شکلی انجام می گیرد؟

6- چرا تعیین امام باید از جانب خدا و با اعلام پیامبر صورت گیرد و مردم نمی توانند امام تعیین کنند؟

7- چگونه از آیه ی ولایت برای تعیین امامت حضرت علی « علیه السلام» استفاده می شود؟

8- پیامبر اکرم «صلی الله علیه و آله وسلم»در اولین دعوت خویشان به اسلام جانشین خود را معین فرمود و انجام این کار در ابتدای دعوت در بر دارنده ی -

چه پیامی است؟

9- ترجمه ی حدیث ثقلین را بنویسید و سه پیام درباره ی قرآن و عترت از آن استخراج کنید.

10- الف این سخن پیامبر را تکمیل کنید و ترجمه ی آن را در مقابل آن بنویسید.

من کنت مولاه .......................................

.............................. ......................................

ب پیامبر اکرم «صلی الله علیه و آله وسلم» این عبارت را در چه واقعه ای بیان کرد؟

ج آیا می توان گفت کلمه ی «مولا» در این عبارت به معنی دوستی است؟ چرا؟

 

 


 

 

درس هفتم : مبارزه ی مستمر (قسمت اول)

 

1- چه عاملی باعث شد که احادیث پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله وسلم» پس از رحلت ایشان به درستی حفظ و نگه داری نشود؟ آیا این شکل برای -

پیروان ائمه نیز پیش آمد؟

2- چگونه حکومت عدل نبوی به سلطنت کسرایی تبدیل شد؟

 3- تر جمه ی آیه ی 144 سوره ی آل عمران چنین است : « ومحمد نیست مگر رسولی که پیش از او رسولانی دیگری بودند. پس اگر او بمیرد یا -

کشته شود ، آیا شما به عقب بر خواهید گشت؟هرکس به عقب باز گردد به خدا هیچ گزندی نرساند و خداوند به زودی پاداش سپاسگزاران را میدهد.»

با توجه به این آیه توضیح دهید که :

الف مهم ترین خطری که پس از رحلت رسول خدا مسلمانان را تهدید میکرد چه بو د؟

ب سپاسگزاران واقعی نعمت وجود رسول خدا «صلی الله علیه و آله وسلم» پس از رحلت ایشان چه گسانی هستند؟

4- مهمترين مسائل ومشكلات اجتماعي وفرهنگي عصر پس از پيامبر اکرم «صلی الله علیه و آله وسلم» چه چيزهايي بود؟

5- چرا فرآن كريم مردم را به مطالعه ي سرگذشت ملت ها دعوت كرده است؟

6- تفاوت اساسي حكومت بني اميه وبني عباس با رهبري پیامبر اکرم «صلی الله علیه و آله وسلم»

درچه چيزهايي بود؟

 

 


 

درس هشتم: مبارزه ي مستمر

1- الف: ترجمه ي آيات را تكميل كنيد:

ذلك الذي يبشرالله   اين است آن چه خداوند مژده مي دهد

عباده الذين امنوا بندگان خود را كه ايمان آورده اند.

و عملوا الصالحات   .................................

قل لا اسالكم عليه اجرا بگو براي اين از شما مزد نمي خواهم

الا الموده في الفربي .................................

شوري/ 23

 

قل ما سالتكم من اجر   بگو هر مزدي كه از شما خواستم

فهو لكم   براي خود شماست

ان اجري الا علي الله   مزد من نيست مگر بر خدا

و هو علي كل شيء شهيد و او بر هر چيزي گواه است

ب: سه پيام در ارتباط با مزد رسالت رسول خدا كه از اين آيات به دست مي آيد بنويسيد.

- ائمه ي اطهار (ع ) در حوزه ي مرجعيت علمي خود چه اقداماتي را انجام دادند؟

3- چرا ائمه اطهار در حوزه ي زندگي سياسي و اجتماعي خود از برخي روش هاي متفاوت بهره مي بردند؟

 4- ائمه اطهار در مبارزه عليه حاكمان جور چه اصولي را مراعات مي كردند؟

  5- ائمه اطهار از دو جهت مبارزه با حاكمان جور را بر خود لازم مي دانستند آن دو جهت را توضيح دهيد.

6- اصل تقيه چيست و چرا ائمه اطهار از اين اصل بهره مي بردند؟

7- يكي از درس هاي مهمي كه مي توان از روش هاي متفاوت ائمه ي اطهار در مواجهه با مسائل گرفت چيست؟ آن را توضيح دهيد.

8- كدام يك از قلمروهاي مربوط به رسالت پيامبر اكرم (ص) نيازمند به پيگيري پس از ايشان است؟ چرا؟

 


درس نهم: خورشيد پنهان

1- آيا تحقق انتظار در جامعه بدون حضور انسان هاي منتظر امكان پذير است؟ چرا؟

2- چه كساني مي توانند در هنگام ظهور امام عصر(عج) ويژگي هاي لازم براي ياري و همراهي آن حضرت را داشته باشند؟

3- بنا بر سخن امام صادق عليه السلام يكي از ويژگي هاي ياران حضرت مهدي (عج) محكم تر از صخره ها بودن است.

چه كسي مي تواند اين خصوصيت را در هنگام ظهور داشته باشد؟

4- آيا كسي كه در نبرد حق و باطل زمان خود در عرصةي حق عليه باطل حضور فعال نداشته باشد مي تواند در ركاب امام عصر (عج) باشد و او را ياري كند؟

5- علت غيبت امام عصر (عج) چيست؟

6- چرا امام عصر (عج) بهره مندي مردم از ايشان را در عصر غيبت به بهره مندي از خورشيد پشت ابر تشبيه كرده اند؟ سه مورد از اين شباهت ها را ذكر كنيد.

7- غيبت در مقابل ظهور است يا حضور؟ تفاوت اين دو در چيست؟

8- چه تفاوتي ميان انتظار مثبت و سازنده با انتظار منفي و مخرب وجود دارد؟

9- بنا بر آيه ي 11 سوره ي رعد كه مي فرمايد: « خداوند وضع هيچ گروهي را تغيير نمي دهد مگر آن كه آن ها خود وضع خويش را دگرگون سازند»

علت اصلي غيبت امام زمان (عج) چيست؟

10- چگونگي رهبري و امامت حضرت ولي عصر (عج) در قلمرو ولايت معنوي را توضيح دهيد.

 


درس دهم: در انتظار طلوع

1- آيا مي توان گفت كه آينده ي تاريخ انسان به چه سرنوشتي خواهد انجاميد؟ چگونه؟

2- خداوند در آيه ي 17 سوره ي رعد مي فرمايد:

«همو از آسمان آبي فرو فرستاد پس رود خانه هايي به اندازه ي گنجايش خودشان روان شدند و سيل كفي بلند روي خود برداشت و از آن چه -

براي به دست آوردن زينتي يا كالايي در آتش گدازند هم نظير آن كفي بر مي آيد. خداوند حق و باطل را چنين مثل مي زند اما كف بيرون افتاده-

 از ميان مي رود. ولي آن چه به مردم سود مي رساند در زمين باقي مي ماند خداوند مثل ها را چنين مي زند»

الف) چه شباهت هايي ميان آب رودخانه و كف با حق و باطل وجود دارد؟

ب ) آيا مي توان از اين مثال آينده ي تاريخ انسان ها را مشخص كرد

3- آيا موضوع موعود و منجي خاص دين اسلام است؟ توضيح دهيد.

4- امتياز ديدگاه شيعه درباره ي موعود با ديگران در چيست؟ (ذكر دو مورد)

5- جواب مبنايي درباره ي مساله ي طول عمر امام زمان (عج) چيست؟

6- انتظار ظهور امام زمان (عج) چه تاثيري در شخص منتظر مي گذارد؟

7- پويايي جامعه ي شيعه ناشي از چه عامل هايي است؟

8- معناي آيه ي زير را تكميل كنيد و پيام آن درباره ي آينده ي تاريخ را بنويسيد.

 

 و لقد كتبنا في الزبور همانا نوشتيم در زبور

من بعد الذكر پس از ذكر (تورات)

ان الارض يرثها .......................................

عبادي الصالحون .......................................

 


 

درس يازدهم: تداوم امامت در عصر غيبت

1- فقيه چه كسي است؟

2- نقش فقها را در عصر غيبت و در زمان حضور ائمه ي اطهار(ع) با يكديگر مقايسه كنيد.

3- چرا مرجع تقليد بايد «عادل» و «زمان شناس» باشد؟

4- جملات زير را تكميل كنيد:

الف) در عصر غيبت مقام مرجعيت علمي در شكل ........................ادامه مي يابد.

ب ) يكي از راه هاي آسان به دست آوردن حكم مرجع تقليد مراجعه به ..................است.

ج) يكي از راه هاي شناخت مرجع تقليد پرسش از ...........................است.

د)تقليد در احكام دين به معناي ............................است.

5- بنا بر پاسخ امام عصر(عج) به محمد بن اسحاق وظيفه ي شيعه در هنگامي كه به امام معصوم دسترسي ندارند چيست؟

6- در عصر غيبت بنا به فرمان امام عصر(عج) مرجعيت علمي و ولايت ظاهري مسلمانان چگونه انجام مي گيرد؟

7- آيا در عصر غيبت ولايت معنوي امام عصر(عج) بر عهده ي شخص ديگري قرار مي گيرد؟ چرا؟

8- راه بهره مندي از نور ولايت الهي و خروج از ظلمت ها به نور در زمان غيبت امام عصر(عج) چيست؟

9- اصطلاحات زير را توضيح دهيد:

الف) تفقه ب) فقيه ج) مرجع تقليد د) ولي فقيه

10- الف: معناي آيه ي زير را تكميل كنيد:

الله ولي الذين امنوا خداوند سرپرست مؤمنان اسـت

يخرجهم من الظلمات الي النور ......................................................

و الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت و كافران اوليائشان طاغوت هايند

يخرجونهم من الظلمات الي النور ......................................................

اولئك اصحاب النار ......................................................

هم فيها خالدون .....................................................

ب: بر اساس اين آيه پيام هاي زير را تكميل كنيد:

كسي مي تواند از تاريكي به نور در آيد كه........................................................................................

كساني كه فرمان الهي را نپذيرند.......................................................................................................

چه عاملي سبب شده كه رابطه ي عميقي ميان مراجع و مردم پديد آيد؟

 


 

درس دوازدهم: ولايت فقيه

1- جدول زير را تكميل كنيد:

 

 

مرجع تقليد

ولي فقيه

نوع انتخاب

شخصي

عمومي

تعدداشخاص

 

 

شرايط عمومي

 

 

2- فقيهي مي تواند رهبري جامعه ي اسلامي را بر عهده گيرد كه «مشروعيت» و «مقبوليت» داشته باشد. اين دو اصطلاح را توضيح دهيد.

3- تفاوت اساسي نظام اسلامي با ساير حكومت هاي دمكراتيك چيست؟

4- آيا مسؤوليت مردم در نظام اسلامي با انتخاب رهبر و ساير مسؤولان جامعه خاتمه مي يابد؟

5- نقش زمينه سازي حكومت اسلامي براي حكومت جهاني حضرت مهدي(عج) را توضيح دهيد.

6- انتخاب ولي فقيه بنا بر قانون اساسي در كشور ما به چه صورت انجام مي گيرد؟

7- با توجه به نامه ي حضرت علي(ع) به مالك اشتر توضيح دهيد:

الف) چرا نبايد سخن افراد سخن چين را با شتاب پذيرفت؟

ب ) چرا نبايد با افراد ترسو مشورت كرد؟

ج ) چرا نبايد افراد نيكوكار و بد ار در نظر رهبر يكسان باشند؟

د ) چه كساني در حكومت اسلامي بيش از ديگران به عدالت نياز دارند؟

ه ) چرا مهرباني و محبت رهبر بايد شامل حال همه ي افراد جامعه باشد؟

و ) چرا رهبر بايد عيب جويان را از خود دور كند؟

 


 

 درس سيزدهم: كرامت نفس

1- برخي شرايط اجتماعي يا اقتصادي را عامل گناه و خطاي خود معرفي مي كنند. چنين نظري تا چه اندازه مي تواند درست باشد؟

2- چرا انسان كريم از انجام گناه پروا دارد؟

3- عامل اصلي ناتواني برخي انسان ها در كنترل شهوت و تحريكات بيروني چيست؟

4- برخي از آثار كرامت نفس را توضيح دهيد؟

5- جملات زير را تكميل كنيد:

كسي كه در بيرون تن به ذلت تن مي دهد ابتدا.......................................................................................

قدر و منزلت هر كس به ميزان ..................................................................................................................

6- چگونه مي توان كرامت و عزت نفس را پرورش داد و تقويت كرد؟

7- الف: ترجمه ي آيه ي شريفه ي زير را تكميل كنيد:

ولله العزه جميعا ............................................

و لرسوله ............................................

و للمؤمنين ...........................................

لكن المنافقين لا يعلمون ...........................................

ب ) از اين كه عزت را ابتدا براي خدا و سپس براي رسول و بعد از آن براي مؤمنين اعلام مي كند چه نتيجه اي مي توان گرفت؟

ج ) آيا منافقين مي توانند به ميزاني هر چند اندك بهره مند از عزت باشند؟

8- بنا بر سخن حضرت علي(ع) اگر خداوند در نظر كسي بزرگ شد ثمره و نتيجهي آن چيست؟

9- بنا بر سخن امام سجاد(ع) از همه ي مردم گرامي تر چه كسي است؟

10- بنا بر سخن امام علي(ع) در چه صورتي شهوت ها نزد انسان پست و حقير مي شود؟

11- امام صادق(ع) قيمت و بهاي نفس خود را چه چيزي مي داند؟

12- خود عالي و اصيل با خود داني و غير اصيل چه تفاوتي دارد؟

13- سه مثال از تقابل و رويايي ميان خود عالي و خود داني ذكر كنيد.

14- چرا انسان صاحب كرامت اهل پيمان شكني نيست؟

 


 

درس چهاردهم: زمينه هاي پيوند مقدس

1- نگاه ويژه ي دين به زن و مرد چگونه است؟

شباهت ها:

تفاوت ها:

2- ترجمه ي آيه ي شريفه ي زير را تكميل كنيد آنگاه بر اساس اين آيه ‘ ديدگاه اسلام درباره ي زن و مرد را توضيح دهيد.

من عمل صالحاْْْْ ........................................................

من ذكر او انثي .........................................................

و هو مؤمن ...........................................................

فلنحيينّه حياه طيّبه او را با يك زندگي پاك حيات بخشيم

ولنجزينهم اجرهم و مسلما به آنان پاداش مي دهيم

باحسن ما كانوا يعملون مطابق با بهترين اعمالشان

3- جواناني كه تشكيل خانواده مي دهند در مقايسه با جوانان مجرد به كدام فضيلت هاي اخلاقي دست مي يابند؟ (چهار مورد)

4- چه زمينه هايي سبب تشكيل خانواده مي شود؟

5- كدام يك از زمينه هاي تشكيل خانواده ارزشمندتر و برتر است؟ چرا؟

6- چرا مي گوييم خانواده يك نهاد طبيعي و متفاوت با ساير نهادهاي اجتماعي است؟

7- چگونه مي توان خانواده را به عامل گسترش مهرباني و دوستي در جامعه تبديل كرد؟

8- به ترجمه ي آيه ي 21 سوره ي روم توجه كنيد:

9- از نشانه هاي او اين كه از (نوع) خودتان همسراني براي شما آفريد تا بدان ها آرامش يابيد و ميانتان دوستي و رحمت نهاد .

آري در اين (نعمت) براي مردمي كه مي انديشند قطعا نشانه هايي است.»

10- اين آيه بيانگر كدام يك از زمينه هاي تشكيل خانواده است؟

11- از ديدگاه قرآن كريم ارج و منزلت زن و مرد به چه اموري بستگي دارد؟

 


 

درس پانزدهم: پيوند مقدس

1- چرا پيشوايان ما توصيه كرده اند كه در انتخاب همسر با پدر و مادر خود مشورت كنيم و به نظرات آنان توجه نماييم؟

2- با توجه به آموزه هاي پيشوايان دين در مورد هر يك از موارد زير توضيح دهيد:

الف) زمان مناسب براي ازدواج

ب ) دو راه مناسب براي شناخت همسر

ج ) سه معيار مناسب براي انتخاب همسر

3- تاخير در زمان ازدواج چه مشكلاتي در پي دارد؟

4- جملات زير را تكميل كنيد:

پيشوايان ما فرموده اند : الف - .................................................. نصف دين خود را حفظ كرده است.

ب – دو ركعت نماز شخص متاهل برابر با .......................................... است.

5- با توجه به زمينه هاي طبيعي تشكيل خانواده هدف اصلي از ازدواج را ذكر كنيد.

 


 

درس شانزدهم: كانون مهر

1- شرايط صحيح بودن پيمان ازدواج را ذكر كنيد.

2- نفقه چيست و بر عهده ي كيست؟

3- آيا نقش هايي را كه اسلام بر عهده ي اعضاي خانواده قرار داده مي توان جا به جا كرد؟ چرا؟

4- نقش هايي كه اسلام بر عهده ي هر يك از اعضا قرار داده چه تفاوتي با نقش هاي افراد در مؤسسات و سازمان هاي اداري دارد؟

5- از نظر اسلام كدام يك از وظايف مربوط به خانواده بر عهده ي مرد است؟

6- از نظر اسلام كدام يك از وظايف مربوط به خانواده بر عهده ي زن است؟

7- مهم ترين وظيفه ي مشترك زن و مرد در خانواده چيست؟

8- چرا خداوند وظيفه ي تامين را از دوش مادران برداشته است؟

9- مقدس ترين نقش زن در خانواده چيست؟ چرا؟

10- بنا بر آموزه هاي پيشوايان دين:

جهاد زن ................................. براي شوهر است.

مرد مديريت عمومي خانواده را بر عهده دارد و زن .................................... را نشستن در كنار همسر و هم صحبتي با او از................................................ پيش خداوند بهتر است.

11- الف) معناي آيه ي شريفه زير را تكميل كنيد:

و قضي ربك  .............................................

ان لا تعبدوا الا اياه .............................................

و بالوالدين احسانا  ............................................

اما يبلغن عندك الكبر  اگر آن ها نزد تو به پيري رسيدند

احدهما او كلاهما  .................................................

فلا تقل لهما اف ................................................

و لا تنهر هما  و ايشان را از خود مران

و قل لهما قولا كريما  و با آن دو كريمانه سخن بگو

و اخفض لهما  و برا ي آنان بگستران

جناح الذل من الرحمه  پر و بال مهرباني را از سر رحمت

و قل رب ارحمهما  و بگو: پروردگارا آن دو را ببخش

كما ربياني صغيرا  همان طور كه مرا در كودكي تربيت كردند

(اسراء 23 و 24)

ب ) وظيفه ي اصلي ما نسبت به پدر و مادر چيست؟

ج ) پنج وظيفه اي كه در هنگام پيري پدر و مادر بر عهده ي فرزندان است كدام است؟

 

 تاريخ : پنجشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۹ | ۸:۳۹ قبل از ظهر | نویسنده : یزدانی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.